Tools
Publications

Original articles in indexed journals

Leist M, Ghallab A, Graepel R, Marchan R, Hassan R, Bennekou SH, Limonciel A, Vinken M, Schildknecht S, Waldmann T, Danen E, van Ravenzwaay B, Kamp H, Gardner I, Godoy P, Bois FY, Braeuning A, Reif R, Oesch F, Drasdo D, Höhme S, Schwarz M, Hartung T, Braunbeck T, Beltman J, Vrieling H, Sanz F, Forsby A, Gadaleta D, Fisher C, Kelm J, Fluri D, Ecker G, Zdrazil B, Terron A, Jennings P, van der Burg B, Dooley S, Meijer AH, Willighagen E, Martens M, Evelo C, Mombelli E, Taboureau O, Mantovani A, Hardy B, Koch B, Escher S, van Thriel C, Cadenas C, Kroese D, van de Water B, Hengstler JG. Adverse outcome pathways: opportunities, limitations and open questions. Arch Toxicol, 2017; 91(11): 3477-3505

Leist M, Ghallab A, Graepel R, Marchan R, Hassan R, Bennekou SH, Limonciel A, Vinken M, Schildknecht S, Waldmann T, Danen E, van Ravenzwaay B, Kamp H, Gardner I, Godoy P, Bois FY, Braeuning A, Reif R, Oesch F, Drasdo D, Höhme S, Schwarz M, Hartung T, Braunbeck T, Beltman J, Vrieling H, Sanz F, Forsby A, Gadaleta D, Fisher C, Kelm J, Fluri D, Ecker G, Zdrazil B, Terron A, Jennings P, van der Burg B, Dooley S, Meijer AH, Willighagen E, Martens M, Evelo C, Mombelli E, Taboureau O, Mantovani A, Hardy B, Koch B, Escher S, van Thriel C, Cadenas C, Kroese D, van de Water B, Hengstler JG. Adverse outcome pathways: opportunities, limitations and open questions. Arch Toxicol, 2017; 91(11): 3477-3505 PMID: 29051992 DOI: 10.1007/s00204-017-2045-3

2017Site Information